ข้อมูลต่อหน้า 
Page 
 of 90
ข้อมูล 1601 to 1700 of 8951
 
รหัสแปลง
ชื่อแปลงใหญ่
หมู่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
1601. 1995 แปลงใหญ่มะขามเทศ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 3 นครราชสีมา โนนไทย ถนนโพธิ์
1602. 1996 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 6 นครราชสีมา โนนไทย โนนไทย
1603. 1998 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลสายออ อำภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 1 นครราชสีมา โนนไทย สายออ
1604. 1999 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 10 นครราชสีมา โนนสูง ดอนชมพู
1605. 2000 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว)ม.9 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 9 นครราชสีมา โนนสูง พลสงคราม
1606. 2001 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว)ม.8 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 8 นครราชสีมา โนนสูง พลสงคราม
1607. 2002 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 3 นครราชสีมา โนนสูง เมืองปราสาท
1608. 2004 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 2,3,4,5,6,8 นครราชสีมา บัวลาย โนนจาน
1609. 2005 นาแปลงใหญ่ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 4,6,7,10,11 นครราชสีมา บัวใหญ่ ดอนตะหนิน
1610. 2006 นาแปลงใหญ่บ้านรกฟ้า ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 11 นครราชสีมา บัวใหญ่ ด่านช้าง
1611. 2007 นาแปลงใหญ่-เกษตรอินทรีย์ตำบลหนองบัวสะอาด (กรมการข้าว) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 นครราชสีมา บัวใหญ่ หนองบัวสะอาด
1612. 2008 นาแปลงใหญ่บ้านด่านช้าง ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1,12 นครราชสีมา บัวใหญ่ ห้วยยาง
1613. 2009 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 2 นครราชสีมา บ้านเหลื่อม ช่อระกา
1614. 2010 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 1,2,3,7,9 นครราชสีมา ประทาย โคกกลาง
1615. 2011 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 9 นครราชสีมา ประทาย โนนเพ็ด
1616. 2012 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 6 นครราชสีมา ประทาย หนองพลวง
1617. 2013 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 2 นครราชสีมา ประทาย หันห้วยทราย
1618. 2014 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 นครราชสีมา ปักธงชัย ดอน
1619. 2015 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 15 นครราชสีมา ปักธงชัย ตะขบ
1620. 2016 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 16 นครราชสีมา ปักธงชัย ตูม
1621. 2017 นาแปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 6,10,11,14 นครราชสีมา พิมาย กระชอน
1622. 2018 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 3,6,7 นครราชสีมา พิมาย ชีวาน
1623. 2019 นาแปลงใหญ่บ้านท่าหลวง(กลุ่มจังหวัด) ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 11 นครราชสีมา พิมาย ท่าหลวง
1624. 2020 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 13 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พุดซา
1625. 2021 แปลงใหญ่ข้าว(งบกลุ่มจังหวัด) ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 6 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ
1626. 2022 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 9,13 นครราชสีมา เมืองยาง กระเบื้องนอก
1627. 2023 นาแปลงใหญ่บ้านโนนสูง ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 4 นครราชสีมา เมืองยาง ละหานปลาค้าว
1628. 2024 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 11 นครราชสีมา โชคชัย ทุ่งอรุณ
1629. 2025 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 4 นครราชสีมา ลำทะเมนชัย ไพล
1630. 2026 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 3,4,5 นครราชสีมา สีดา โนนประดู่
1631. 2027 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) บ้านมะค่าตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 4 นครราชสีมา สีดา โพนทอง
1632. 2028 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) บ้านหญ้าคาตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 8,9,10 นครราชสีมา สีดา สีดา
1633. 2029 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) บ้านดอนเต็งตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 5,6 นครราชสีมา สีดา หนองตาดใหญ่
1634. 2030 กลุ่มมันสำปะหลังตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 3 นครราชสีมา ด่านขุนทด โนนเมืองพัฒนา
1635. 2033 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 4 นครราชสีมา สูงเนิน โค้งยาง
1636. 2034 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3 นครราชสีมา สูงเนิน โคราช
1637. 2035 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 นครราชสีมา สูงเนิน นากลาง
1638. 2036 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 5 นครราชสีมา สูงเนิน สูงเนิน
1639. 2037 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 11 นครราชสีมา สูงเนิน บุ่งขี้เหล็ก
1640. 2038 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 4 นครราชสีมา สูงเนิน มะเกลือเก่า
1641. 2041 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 5 นครราชสีมา สูงเนิน เสมา
1642. 2042 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 8 นครราชสีมา สูงเนิน หนองตะไก้
1643. 2043 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1,2,5 นครราชสีมา เสิงสาง โนนสมบูรณ์
1644. 2044 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1,12 นครราชสีมา เสิงสาง สระตะเคียน
1645. 2045 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 14 นครราชสีมา หนองบุญมาก หนองบุนนาก
1646. 2046 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 2 นครราชสีมา ขามทะเลสอ โป่งแดง
1647. 2047 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 5 นครราชสีมา ขามทะเลสอ หนองสรวง
1648. 2048 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 1 นครราชสีมา คง คูขาด
1649. 2049 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 8 นครราชสีมา จักราช สีสุก
1650. 2050 นาแปลงใหญ่โพธิ์ทองเจริญ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 4,5,6,12,16 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง
1651. 2052 กลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.หนองงูเหลือม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 4 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ หนองงูเหลือม
1652. 2053 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 6,14 นครราชสีมา ชุมพวง ชุมพวง
1653. 2054 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 13 นครราชสีมา โชคชัย พลับพลา
1654. 2055 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 6 นครราชสีมา โชคชัย ละลมใหม่พัฒนา
1655. 2056 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 2,3,4,6,12 นครราชสีมา โนนแดง โนนตาเถร
1656. 2057 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 3,8,9 นครราชสีมา โนนแดง สำพะเนียง
1657. 2058 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 13 นครราชสีมา โนนไทย กำปัง
1658. 2059 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 2 นครราชสีมา โนนไทย ค้างพลู
1659. 2060 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 2,5 นครราชสีมา โนนสูง จันอัด
1660. 2061 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 2,6,9,11,13 นครราชสีมา โนนสูง ด่านคล้า
1661. 2062 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 2,3,6,11 นครราชสีมา โนนสูง โตนด
1662. 2063 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 2,6 นครราชสีมา โนนสูง บิง
1663. 2064 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 8,9,10,11 นครราชสีมา โนนสูง มะค่า
1664. 2065 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 6,8 นครราชสีมา โนนสูง ลำคอหงษ์
1665. 2066 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 4,7,9,11 นครราชสีมา โนนสูง หลุมข้าว
1666. 2067 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 15 นครราชสีมา ปักธงชัย ตะคุ
1667. 2068 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 18 นครราชสีมา พระทองคำ ทัพรั้ง
1668. 2069 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 20 นครราชสีมา พระทองคำ พังเทียม
1669. 2070 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองระเวียง
1670. 2071 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 17 นครราชสีมา วังน้ำเขียว อุดมทรัพย์
1671. 2072 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 2,4,5,9,11 นครราชสีมา สีคิ้ว กุดน้อย
1672. 2073 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1,2,3,7,8,9,12 นครราชสีมา สีคิ้ว หนองบัวน้อย
1673. 2074 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 2 นครราชสีมา เสิงสาง กุดโบสถ์
1674. 2075 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 10 นครราชสีมา เสิงสาง บ้านราษฎร์
1675. 2076 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 1,2,3,5,8,9 นครราชสีมา ห้วยแถลง กงรถ
1676. 2077 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 1,4,5,6,10 นครราชสีมา ห้วยแถลง ตะโก
1677. 2078 แปลงใหญ่ข้าวตำบลเกาะกลางและตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 2 กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง
1678. 2079 แปลงใหญ่ข้าวตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 กระบี่ เมืองกระบี่ คลองประสงค์
1679. 2082 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 8 นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก
1680. 2083 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากข่อง จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา ปากช่อง โป่งตาลอง
1681. 2084 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 18 นครราชสีมา ปากช่อง วังกะทะ
1682. 2085 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 19 นครราชสีมา ปากช่อง หมูสี
1683. 2086 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 นครราชสีมา วังน้ำเขียว ระเริง
1684. 2087 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 2 นครราชสีมา วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
1685. 2088 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 4 นครราชสีมา วังน้ำเขียว วังหมี
1686. 2089 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 1-19 นครราชสีมา โนนไทย บัลลังก์
1687. 2092 แปลงใหญ่ประชารัฐสหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 5 นครราชสีมา ด่านขุนทด ตะเคียน
1688. 2093 แปลงใหญ่สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด 18 นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง
1689. 2096 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง(กลุ่มจังหวัด) ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 5 นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงอ้อ
1690. 2097 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวดอกมะลิ 105 ตำบลจระเข้หิน 1,2,3,4 นครราชสีมา ครบุรี จระเข้หิน
1691. 2101 แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 3,4,11,14 นครราชสีมา เทพารักษ์ สำนักตะคร้อ
1692. 2102 แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 19 นครราชสีมา โนนไทย บัลลังก์
1693. 2108 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 12 นครราชสีมา เสิงสาง กุดโบสถ์
1694. 2111 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโคกรักษ์ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 4 นครราชสีมา ด่านขุนทด ด่านขุนทด
1695. 2112 กลุ่มส่งเสริมนาแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 4 นครราชสีมา ด่านขุนทด พันชนะ
1696. 2117 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง(กลุ่มจังหวัด) ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 16 นครราชสีมา บ้านเหลื่อม โคกกระเบื้อง
1697. 2118 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง(กลุ่มจังหวัด) ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 11 นครราชสีมา ปักธงชัย ดอน
1698. 2119 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง(กลุ่มจังหวัด) ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 6 นครราชสีมา ปักธงชัย ธงชัยเหนือ
1699. 2120 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง(กลุ่มจังหวัด) ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ไชยมงคล
1700. 2121 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง(กลุ่มจังหวัด) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 6 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา สุรนารี
 • Header Position
 • Menu Position
 • Footer Position
 • Menu Icon
 • Item Border
 • SubItem Border
 • Theme Vertical Layout
 • Border Style
 • DropDown Icon
 • Theme Style
 • Menu Trigger
 • Default Settings