ข้อมูลต่อหน้า 
Page 
 of 73
ข้อมูล 6901 to 7000 of 7223
 
รหัสแปลง
ชื่อแปลงใหญ่
หมู่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
6901. 9783 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 15 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ 15 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ หนองเหล่า
6902. 9784 แปลงใหญ่ข้าว หมู่7 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 7 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ เหล่าบก
6903. 9785 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 1 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ วาริน
6904. 9786 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 8 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ เอือดใหญ่
6905. 9787 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 9 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 9 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร สองคอน
6906. 9788 แปลงใหญ่ข้าว หมู่1 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 1 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร สารภี
6907. 9789 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์) 3 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร สารภี
6908. 9790 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มข้าวอินทรีย์) 3 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร สารภี
6909. 9791 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 5 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร สารภี
6910. 9792 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 7 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร สารภี
6911. 9793 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 9 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 9 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร สารภี
6912. 9794 กลุ่มปุ๋ยสั่งตัดยางตลาด 4 กาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด
6913. 9795 กลุ่มปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ตำบลคลองขาม 2 กาฬสินธุ์ ยางตลาด คลองขาม
6914. 9796 กลุ่มนาแปลงใหญ่คำบอนกรีน 3 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนน้ำเกลี้ยง
6915. 9797 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองอี่กุ้มอำเภอกมลาไสย 7 กาฬสินธุ์ กมลาไสย โคกสมบูรณ์
6916. 9798 แปลงใหญ่ข้าว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีเมืองแก หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 3 สุรินทร์ ท่าตูม เมืองแก
6917. 9799 แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านทุ่งศรีอุดม หมู่10 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 2564 10 ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
6918. 9800 แปลงใหญ่ข้าวบ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ 6 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 2564 ุ6 ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
6919. 9801 แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ 1 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 2564 1 ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
6920. 9802 แปลงใหญ่ข้าวบ้าบคูบพัฒนา หมู่ 2,3,4,10 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 2564 4 ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง คูบ
6921. 9803 แปลงใหญ่ข้าวบ้านคูบพัฒนา หมู่ 2,3,4,10 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 2564 4 ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง คูบ
6922. 9804 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน หมู่ 12 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (กรมปศุสัตว์) 2564 12 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ หนองฮาง
6923. 9805 แปลงใหญ่โคเนื้อหนองบัวดง หมู่ 2 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ (กรมปศุสัตว์) 2564 2 ศรีสะเกษ ศิลาลาด หนองบัวดง
6924. 9806 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภูเงิน หมู่ 6 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (กรมปศุสัตว์) 2564 6 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ภูเงิน
6925. 9807 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ้อยแปลงใหญ่บ้านไผ่ล้อม 8 สระแก้ว อรัญประเทศ ผ่านศึก
6926. 9808 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองบัวเหนือ 3 สระแก้ว อรัญประเทศ หันทราย
6927. 9809 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ้อยแปลงใหญ่บ้านสันติสุข 12 สระแก้ว อรัญประเทศ ผ่านศึก
6928. 9810 แปลงใหญ่ข้าว ม.3 ตำบลน้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 3 สิงห์บุรี อินทร์บุรี น้ำตาล
6929. 9811 แปลงใหญ่ข้าว ม.9 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 9 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน โพสังโฆ
6930. 9812 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 4 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย หนองตางู
6931. 9813 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 10 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 10 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย หนองตางู
6932. 9814 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 5 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย บึงปลาทู
6933. 9815 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 6 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 6 กาญจนบุรี ไทรโยค สิงห์
6934. 9816 แปลงใหญ่มังคุด(วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดบ้านพะโต๊ะ) หมู่ที่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 8 ชุมพร พะโต๊ะ พะโต๊ะ
6935. 9817 แปลงใหญ่ยางพาราตำบลคลองปาง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 6 ตรัง รัษฎา คลองปาง
6936. 9818 แปลงใหญ่มังคุด หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 1 ชุมพร พะโต๊ะ ปากทรง
6937. 9819 แปลงใหญ่กาแฟปากชม ม.3 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย 3 เลย ปากชม ห้วยพิชัย
6938. 9820 แปลงใหญ่ข้าวไร่ ม.2 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 2 เลย ด่านซ้าย กกสะทอน
6939. 9821 แปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว 6 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี เขาจ้าว
6940. 9822 แปลงใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบ้านนิคมประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ่าวน้อย
6941. 9823 แปลงใหญ่มังคุด ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 10 พัทลุง ควนขนุน โตนดด้วน
6942. 9824 แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 2 พัทลุง ปากพะยูน ฝาละมี
6943. 9825 แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 8 พัทลุง เมืองพัทลุง นาท่อม
6944. 9826 แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 2 พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด
6945. 9827 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 7 พัทลุง ควนขนุน แหลมโตนด
6946. 9828 แปลงใหญ่มังคุด ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 3 พัทลุง กงหรา กงหรา
6947. 9829 แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 6 พัทลุง ป่าบอน โคกทราย
6948. 9830 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลเกาะนางคำ อำเภอป่ากพะยูน จังหวัดพัทลุง 2 พัทลุง ปากพะยูน เกาะนางคำ
6949. 9831 แปลงใหญ่มังคุด ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 9 พัทลุง เมืองพัทลุง ร่มเมือง
6950. 9832 แปลงใหญ่ข่า ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 7 พัทลุง เมืองพัทลุง ตำนาน
6951. 9833 แปลงใหญ่ข้าวบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 5 พัทลุง ควนขนุน พนางตุง
6952. 9834 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 3 พัทลุง ป่าบอน ทุ่งนารี
6953. 9835 แปลงใหญ่มังคุด ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 5 พัทลุง ป่าพะยอม เกาะเต่า
6954. 9836 แปลงใหญ่มังคุด ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 12 พัทลุง ศรีนครินทร์ บ้านนา
6955. 9837 แปลงใหญ่มังคุด ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 1 พัทลุง ศรีบรรพต เขาย่า
6956. 9838 แปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 2 พัทลุง ศรีบรรพต เขาปู่
6957. 9839 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 6 พัทลุง ป่าบอน ป่าบอน
6958. 9840 ข้าว ม.10 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 10 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทุ่งหลวง
6959. 9841 ข้าว ม.5 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 5 ร้อยเอ็ด พนมไพร หนองทัพไทย
6960. 9842 ข้าว ม.12 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 12 ร้อยเอ็ด พนมไพร หนองทัพไทย
6961. 9843 ข้าว ม.7 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 7 ร้อยเอ็ด พนมไพร แสนสุข
6962. 9844 แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองกระหนาก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 14 สุพรรณบุรี อู่ทอง บ้านโข้ง
6963. 9845 แปลงใหญ่อ้อยคุณภาพดอนคา ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี อู่ทอง ดอนคา
6964. 9846 แปลงใหญ่แพะและพืชอาหารสัตว์ 26 สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ
6965. 9847 ผู้เลี้ยงโคนมวังใหม่ 6 5 สระแก้ว วังสมบูรณ์ วังใหม่
6966. 9848 กลุ่มปลูกผักปลอดภัยตำบลตาหลังใน 9 สระแก้ว วังน้ำเย็น ตาหลังใน
6967. 9849 ผู้ผลิตและแปรรูปลำไยบ้านเขาหวาย 14 สระแก้ว วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์
6968. 9850 ผู้ปลูกและแปรรูปจำหน่ายผลผลิตลำไยบ้านคลองอึ่งดำ 7 สระแก้ว วังสมบูรณ์ วังทอง
6969. 9851 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 4 พะเยา เมืองพะเยา บ้านใหม่
6970. 9852 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 9 พะเยา ภูซาง สบบง
6971. 9853 แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 8 พะเยา เชียงคำ เวียง
6972. 9854 แปลงใหญ่ข้าวขาวดอกมะลิ หมู่ 8 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 8 พะเยา ดอกคำใต้ สันโค้ง
6973. 9855 แปลงใหญ่ข้าวหอมจำไก่ หมู่ 5 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 5 พะเยา ดอกคำใต้ สันโค้ง
6974. 9856 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 13 บ้านกว๊านสันติสุข ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 13 พะเยา ภูกามยาว ดงเจน
6975. 9857 แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 4 พะเยา เชียงคำ เชียงบาน
6976. 9858 แปลงใหญ่ข้าว/ถั่วเขียว หมู่ 2 ตำบลเปือย 2 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ เปือย
6977. 9859 แปลงใหญ่ข้าว/ถั่วเขียว หมู่ 6 ตำบลเปือย 6 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ เปือย
6978. 9860 แปลงใหญ่ข้าว/ถั่วเขียว หมู่ 8 ตำบลเปือย 8 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ เปือย
6979. 9861 แปลงใหญ่ข้าว/ถั่วเขียว หมู่ 9 ตำบลเปือย 9 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ เปือย
6980. 9862 แปลงใหญ่ข้าว/ถั่วเขียว หมู่ 12 ตำบลเปือย 12 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ เปือย
6981. 9863 แปลงใหญ่ข้าว/ถั่วเขียว หมู่ 5 ตำบลโคกกลาง 5 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ โคกกลาง
6982. 9864 แปลงใหญ่ข้าว/ถั่วเขียว หมู่ 11 ตำบลโคกกลาง 11 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ โคกกลาง
6983. 9865 แปลงใหญ่ข้าว/ถั่วเขียว หมู่ 2 ตำบลโคกกลาง 2 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ โคกกลาง
6984. 9866 แปลงใหญ่ข้าว/ถั่วเขียว หมู่ 8 ตำบลโคกกลาง 8 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ โคกกลาง
6985. 9867 แปลงใหญ่ข้าว/ถั่วเขียว หมู่ 5 ตำบลดงบัง 5 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ ดงบัง
6986. 9868 แปลงใหญ่ข้าว/ถั่วเขียว หมู่ 11 ตำบลดงบัง 11 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ ดงบัง
6987. 9869 แปลงใหญ่ข้าว/ถั่วเขียว หมู่ 6 ตำบลไร่ขี 6 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ ไร่ขี
6988. 9870 แปลงใหญ่ข้าว/ถั่วเขียว หมู่ 10 ตำบลไร่ขี 10 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ ไร่ขี
6989. 9871 แปลงใหญ่ข้าว/ถั่วเขียว หมู่ 5 ตำบลไร่ขี 5 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ ไร่ขี
6990. 9872 แปลงใหญ่ข้าว/ถั่วเขียว หมู่ 6 ตำบลอำนาจ 6 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ อำนาจ
6991. 9873 แปลงใหญ่ข้าว/ถั่วเขียว หมู่ 9 ตำบลแมด 9 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ แมด
6992. 9874 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ตำบลนาป่าแซง 1 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา นาป่าแซง
6993. 9875 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลโนนงาม 2 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา โนนงาม
6994. 9876 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลนาหว้า 6 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา นาหว้า
6995. 9877 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 3,8 ตำบลโนนงาม 8 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา โนนงาม
6996. 9878 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 7 ตำบลนาป่าแซง 7 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา นาป่าแซง
6997. 9879 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 8 ตำบลนาป่าแซง 8 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา นาป่าแซง
6998. 9880 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ตำบลนาเวียง 8 อำนาจเจริญ เสนางคนิคม นาเวียง
6999. 9881 แปลใหญ่ข้าว หมู่ 3 ตำบลนาเวียง 3 อำนาจเจริญ เสนางคนิคม นาเวียง
7000. 9882 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ตำบลไร่สีสุก 1 อำนาจเจริญ เสนางคนิคม ไร่สีสุก
 • Header Position
 • Menu Position
 • Footer Position
 • Menu Icon
 • Item Border
 • SubItem Border
 • Theme Vertical Layout
 • Border Style
 • DropDown Icon
 • Theme Style
 • Menu Trigger
 • Default Settings